Fakty a mýty slovenského školstva

V poslednej dobe sa často pretriasa stav v našom školstve. A keďže každý sa k nemu vyjadruje, pretože každý chodil do školy (,alebo aspoň pozná niekoho, kto chodil do školy), koluje na túto tému množstvo fám. Tie sa tu pokúsim vyvrátiť.

Mýty

Fakty

Učitelia málo pracujú pretože sú stále na dovolenke - majú prázdniny

Dovolenka učiteľov je stanovená Zákonníkom práce ( zákon 311/2001 paragraf 103, odstavec 3) takto:

Dovolenka učiteľov vrátane riaditeľov škôl a ich zástupcov, učiteľov materských škôl vrátane riaditeľov týchto škôl a ich zástupcov, asistentov učiteľov, majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku.

Osem týždňov by teda teoreticky pokrylo letné prázdniny. Akékoľvek iné prázdniny, riaditeľské voľná a iné dni kedy žiaci nesedia v škole neznamenajú, že učitelia majú dovolenku. Učitelia chodia pekne do práce. Sú zavalení hromadou papierovania, plánujú rozvrhy, vytvárajú učebné plány, ale nezriedka aj fungujú ako údržbári a upratovačky. Počas letných prázdnin to spravidla funguje tak, že prvý a posledný týždeň učiteľ chodí do práce. Prevažnú časť dovolenky si učiteľ musí vybrať počas letných prázdnin. Súvisiaci fakt je, že učiteľ si nemôže vybrať dovolenku kedykoľvek. Učiteľ nemôže povedať, "ja budem chodiť v júli do práce a na dovolenku pôjdem v septembri". V septembri totiž beží školský rok a učiteľ musí byť v práci. Nie je možné, aby jeho prácu zastal kolega, pretože ten musí byť vo svojej triede. Aký to má následok? No pozrite sa, koľko stojí dovolenkový pobyt v cestovnej kancelárii v júli a auguste a porovnajte ho s cenou pobytu napríklad v októbri, alebo máji. Zreteľne povedané: učiteľ si voľky-nevoľky musí zobrať dovolenku počas najdrahšej dovolenkovej sezóny a naopak nemôže si vybrať dovolenku mimo tejto sezóny. Veľmi "výhodné" vzhľadom na jeho plat, však?

Učitelia zarábajú dosť

Plat zamestnanca v školstve je stanovený právnym predpisom Stupnicou platových taríf(.rtf) platná od 1.1.2013. Konkrétna suma závisí od viacerých faktorov, ako je platová trieda, pracovná trieda, počet odpracovaných rokov či to či učiteľ pracuje na normálnej škole alebo na škole pre zdravotne postihnuté deti, či je to učiteľ odborného výcviku a podobne. Typický učiteľ na strednej škole je v 11 platovej triede v pracovnej triede 1 (stav pred 1.1.2012 je tu, stav pred 1.1.2013 je tu ). To znamená, že jeho hrubý plat je 653,50€ plus po odpracovaných napr. 10 rokoch 65,50€. To je spolu 684,50€. Po zdanení je to (ak nemá žiadne dieťa) 562,28€. Štatistický úrad tvrdí, že priemerná mzda v oblasti vzdelávania je za tretí štvrťrok roku 2012 644€. Treba si uvedomiť, že údaj Štatistického úradu zahŕňa aj vysokoškolských učiteľov, ktorých platové podmienky sú výrazne lepšie (nie, že by tam boli dostatočné), ako pri učiteľoch na základných a strendých školách. Učiteľ si môže prilepšiť. Môže napríklad dostať príplatok za triednictvo ten je stanovený ako percento z platu(stanovujeto zákon O pedagogických zamestnancoch je 317/2009, Čl.3, paragraf 13b). Pri plate 719€ je príplatok za triednictvo je 44,5€. Ale nie každý učiteľ môže byť triednym. Jednak ich je viac ako tried. Jednak sú učitelia, ktorí prichádzajú do kontaktu len s polovicou triedy (jazykári, učitelia telocviku či informatiky) Môže si tiež prilepšiť napríklad krúžkovou činnosťou povedzme sumou 2€ za hodinu. Podmienkou je samozrejme záujem žiakov o krúžok a tiež to, že škola dostane na prevádzku krúžkov peniaze. Krúžky sú totiž financované z toho, čo škole ostane po zaplatení miezd a prevádzkových nákladov. Tak si to zrátajte a porovnajte s priemernou mzdou v slovenskom hospodárstve, ktorá je podľa Štatistického úradu 784,-€ mesačne.

Učitelia zarábajú v priemere 780,25€ mesačne

Nedávno som v jednej Internetovej diskusii narazil na tvrdenie, že učitelia zarábajú v priemere 780€ mesačne. Zaujímavé bolo, že tam bola priložená linka na zdroj tejto informácie. To ma zaujalo a pobral som sa pátrať, odkiaľ ten údaj je. Ministerstvo školstva na tej stránke tvrdí, že je to údaj Siete EÚ o vzdelávacích systémoch EURIDYCE. To je organizácia, ktorá vydala štúdiu o platových pomeroch učiteľov v rôznych krajinách a zo štúdie za rok 2009/2010 Ministerstvo školstva tento údaj prevzalo. Túto štúdiu som na stránkach EURIDICE nenašiel, ale je tam štúdia za roky 2011/2012 (.PDF) - teda aktuálnejšia. A v nej ma zaujal graf na strane 13. Zobrazuje rozsahy platov pre jednotlivé úrovne vzdelávania (ISCED 1-3) v jednotlivých krajinách. Každá úroveň vzdelávania je v jednom stĺpci. ISCED 1 je prvý stupeň základných škôl, ISCED 2 druhý stupeň a ISCED 3 je stredná škola. No v riadku pre Slovensko uvidíme niečo takéto:

Tá krátka vodorovná ružová čiarka to je rozsah platov učiteľov. A tá modrá bodka je priemer. Pýtate sa, ako môže byť priemer, väčší ako najväčšia hodnota? To udivilo aj mňa. Navyše na strane 72 je aj zodpovedajúca tabuľka ročného platu učiteľa na Slovensku:

Minimum Maximum Average
Primary 610282629620
Lower secondary 610282629620
Upper secondary 610282629620

Odkiaľ sa ten údaj vzal? Poskytla ho Slovak Academic Association for International Cooperation teda Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania. Tak som tam napísal mail. A odpísala mi pani Marta Ivanová:

... by som Vas chcela upozornit na to, aby ste si pozreli na strane 70 aj text vedla, kde posledna veta hovori, ze údaje o aktualnom priemernom plate zahrnaju aj platy ucitelov aj platy riaditelov skol spolu. Ked si pozriete stranu 71 o platoch riaditelov skol tak pre tutu funkciu je minimum a maximum platovych tried vyssie a udaje o aktualnom priemernom plate riaditelov skol nie su k dispozicii. Je to z toho dôvodu, že sa štatisticky nevykazuju samostatne, ale spolu s učiteľmi ako pedagogickí pracovnici.

A skutočne na ďalšej strane reportu od EURYDICE je ďalšia tabuľka:

Minimum Maximum Average
Primary 895812780-
Lower secondary 895812780-
Upper secondary 895813146-

Takže zhrnuté a podčiarknuté: údaj 780.25€ mesačne, ktorým Ministerstvo školstva vyvracia nízke platy učiteľov je ovplyvnený platmi riaditeľov škôl, ktorí sú v inej platovej triede a na výpočet ich príjmu sa vzťahujú iné pravidlá ako na ostatných učiteľov. Určite aj váš plat bude dostatočne vysoký ak ho spriemerujete s platom svojho riaditeľa.

Učiteľ si môže prilepšiť získaním kreditov

Áno učiteľ si môže prilepšiť získavaním kreditov. Podrobnosti ustanovuje zákon O pedagogických zamestnancoch (317/2009 v § 46) a zákon O odmeňovaní vo verejnej správe (553/2003 v § 14). Kredity možno získať viacerými spôsobmi. Najbežnejším z nich je absolvovaním školenia. Školenia spravidla organizuje Metodicko-pedagogické centrum(MPC) so sídlom v Bratislave. MPC poriada školenia na rôznych miestach Slovenska. Rozhodne ho však neusporiada každému učiteľovi pod nosom pretože potrebuje nejaký minimálny počet frekventantov. To znamená, že za školením treba cestovať. Akékoľvek náklady spojené so školením znáša samotný učiteľ. Dopravu, stravovanie, ubytovanie, pomôcky. Školenia sa koná buď cez víkend alebo vo večerných hodinách. To znamená mimo pracovnej doby učiteľa. Môže sa tiež konať počas pracovnej doby - to ale znamená, že žiaci, ktorých by v tom čase za normálnych okolností učil, budú mať suplovanú hodinu. Inými slovami príde o čas vyhradený na prebratie nejakého učiva. Jedno školenie znamená prínos 5-10 kreditov. Avšak na to, aby sa kredity prejavili na výplatnej páske, ich treba aspoň 30 (to by zodpovedá asi tak 4 školeniam). A prínos bude prevratných 6%. Týchto 6% sa ale nepočíta z hrubého platu učiteľa, ale len z jeho základu - teda bez príplatku za roky praxe. Nakoniec ešte pripomeniem,že kreditov možno získať nanajvýš 60 a ich platnosť je obmedzená na 7 rokov.

Učitelia si užívajú - samé výlety, exkurzie a kultúrne podujatia

Väčšina žiakov sa teší na výlety. Prirodzene zábavu radi vymenia za povinnosti. Učitelia sa až tak na výlety netešia. Počas výletu totiž stále nesú plnú zodpovednosť za žiakov a ich zdravie. Samozrejme žiaci sú v novom prostredí "živší" a naopak učiteľ prakticky nemá žiadne páky na to, aby udržal kázeň. Nezriedka sa tiež stáva, že náklady spojené s výletom si učiteľ hradí sám.

Školy vďaka normatívnemu financovaniu dostanú toľko peňazí, koľko majú žiakov

Fungovanie normatívov je trocha zložitejšie než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Každá škola má svojho zriaďovateľa. Pre základné školy je to mesto, pre stredné školy je to vyšší územný celok, atď. Škola nahlási zriaďovateľovi počet žiakov a zriaďovateľ na základe tohoto počtu dostane príslušné množstvo peňazí. Potom sa to, ale komplikuje. Zriaďovateľ má právo rozhodnúť o tom, ako s týmito peniazmi naloží. Napríklad ak má vo svojej pôsobnosti školu, ktorá má v zlom stave budovu, môže tejto škole prideliť viac peňazí, než by jej normálne náležalo podľa počtu žiakov. Následkom toho ani škola s najvyšším počtom žiakov nemá zaručené, že dostane najvyššiu čiastku. Ak sa k tomu ešte pridá trocha korupcie, alebo neschopnosti manažmentu školy presvedčiť svojho zriaďovateľa, tak je problém na svete.

Učitelia odpracujú ešte menej než sa zdá, lebo majú 45-minútové hodiny

Každý žiak vidí učiteľa počas vyučovacej hodiny. A tá trvá 45 minút. Avšak keď sa ozve zvonenie a za učiteľom sa zavrú dvere, neznamená to, že učiteľ má voľno. Rovnako ako vodič z povolania, keď stojí na semaforoch alebo na železničnom priecestí. Rovnako ako bankový úradník za prepážkou, keď tam zrovna nemá klienta. Rovnako ako predavačka, keď zrovna nenahadzuje do pokladne váš nákup. Prestávka medzi vyučovacími hodinami je legitímna súčasť pracovného času. Učiteľ ju potrebuje na to, aby sa dostal z triedy do kabinetu, odložil si materiály z predchádzajúcej hodiny, zobral materály na nasledujúcu hodinu a presunul sa do ďalšej triedy. Myslíte si, že mu ostáva čas na prípravu materiálov? Okopírovanie zadaní písomky alebo jej opravu? Na samoštúdium? Na vypĺňanie štatistických formulárov? Neostáva. Dokonca ani na návštevu záchodu často nebýva čas (Počuli ste už o učiteľovi, ktorý by si na záchod odskočil počas vyučovacej hodiny?)

Slabým ubrať, dobrým pridať

Obľúbeným návrhom na riešenie nespokojnosti učiteľov s platom je navrhnutie lepšej diferenciácie. Objektívne identifikovať nekvalitných učiteľov nie je ľahká vec. Ale myslíte si, že ak sa to podarí a nejaký učiteľ je identifikovaný ako nekvalitný - mal by naďalej zostať v školstve? Boli by ste s tým spokojní? "Hej moje dieťa síce učí nekvalitný učiteľ, ale aspoň má menší plat." Fakt?

Cieľom takéhoto návrhu je zachovať množstvo peňazí idúce do školstva na súčasnej úrovni. Je to taká hra "škatule hejbejte se". V Rozpočte verejnej správy na roky 2009 až 2011 sa dočítate zaujímavé veci. V roku 2010 dostalo Ministerstvo školstva 3,5% HDP. V roku 2011 je to len 3,4% HDP. (Mimochodom, prognóza na 2012 je ešte nižšia). Pozrite sa ako je to v krajinách OECD. Priemer v OECD je 4.9. Podobne v je to okolo 5%. Slovenské HDP je okolo 70 miliárd EUR. Jedno percento z toho, je 700 miliónov. Učiteľov je okolo 70 tisíc. Sedliacke počty naznačujú, že na jedného učiteľa pripadá 10000€ ročne, ktoré by dostal, ak by školstvo dostávalo toľko, koľko je priemer. Samozrejme v skutočnosti to bude komplikovanejšie. Ale princíp je v tom, že množstvo peňazí idúcich do školstva v súčasnosti je výrazne poddimenzovaných. Nejaké presúvanie medzi lepšími a horšími učiteľmi to nevyrieši.

Učiteľom sa platy zvyšujú každú chvíľu

Informácie o tom, že sa učiteľom idú zvyšovať platy, sa objavujú v médiach takmer pravidelne. Verejnosť preto prekvapuje, prečo učitelia stále nie sú spokojní. Odhliadnime teraz na chvíľu od toho, že senzáciechtivé médiá občas prinášajú správu o tom, čo sa chystá a nie o tom, čo sa skutočne stalo. Poďme sa pozrieť ako také zvyšovanie vyzerá. Základom sú samozrejme stupnice platových taríf. Pozrieme na tabuľky vydané k
Tabuľka Základný plat
učiteľa v 11 triede
Príplatok za
10 rokov praxe
Spolu Nárast oproti
predchádzajúcemu riadku
1.7.2006 491,6(14810 Sk) 49,46(1490 Sk) 541,06
1.7.2007 516,17(15550 Sk) 51,78 (1560 Sk) 567,95 4,97%
1.1.2008 536,75 (16170 Sk) 53,77 (1620 Sk) 590,52 3,97%
1.1.2009 575 57,50 632,5 7,1%
1.1.2010 581 58,5 639,5 1,1%
1.1.2012 622 62,5 684,5 7%
1.1.2013 653,5 65,5 719 5,04%
1.1.2014 686,5 69 755,5 5,08%
1.1.2015 721 72,5 793,5 5,03%
1.1.2016 750 75 825 3,97%
1.9.2017 843 84,5 927.5 12.4%
Treba poznamenať, že do 1.1.2010 existovala jedna tabuľka pre všetkých pedagogických zamestnancov. Po tomto dátume došlo k diferenciácii a platy učiteľov závisia od pracovnej triedy, druhu školy a iných faktorov.

Učiteľov je viac, ako potrebujeme na existujúci počet žiakov

Ďalším tvrdením, ktoré sa nedávno objavilo, je to, že máme priveľa učiteľov a teda, že na jedného učiteľa pripadá primálo žiakov. Ak by vraj učiteľov bolo menej, na každého by pripadalo viac žiakov a učiteľom by sa ušlo viac peňazí. S týmto tvrdením vraj prišlo Ministerstvo financií. Neviem z akých údajov čerpalo Ministerstvo financií, ale podľa štatistík Eurostatu v roku 2009 pripadalo na základných a stredných školách na jedného učiteľa 15.2 žiaka. Z takmer 40 krajín v tej tabuľke má len 6 krajín viac žiakov na učiteľa ako Slovensko.V roku 2008 to boli len 4 krajiny. V roku 2007 to bolo 7 krajín. Môžeme sa tiež pozrieť na údaje Štatistického úradu SR:
Rok 2008200920102011
Počet žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa na základných školách 14,915,014,614,4
Počet žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa na gymnáziách, stredných odborných školách a konzervatóriách 14,313,813,513,1
Tie čísla sú o niečo menšie ako čísla Eurostatu, ale takisto sú vyššie, ako údaje s ktorými operuje vláda.

Učiteľ si odučí vyučovacie hodiny a má voľno

Navrhujem vám, aby ste sa pozreli na drobnú zbierku toho, s čím sa potýka učiteľ. Samozrejme vyplnenie takého tlačiva sa môže ukázať zložitejšie, než podanie daňového priznania. Pozrite si ukážku pokynov na vedenie pedagogickej dokumentácie na strednej škole. Narazíte v nich napr. na takéto veci:

Zápisy do katalógu sa vyhotovujú s najväčšou starostlivosťou, píšu a podpisujú sa trvalým spôsobom. V katalógoch je zakázané meniť zápisy vyškrabávaním, gumovaním alebo vymazávaním chemickými prostriedkami. Opravy je potrebné robiť prečiarknutím chybného zápisu tak, aby bol čitateľný, a napísaním správneho zápisu.

K oprave zápisu sa uvedie dátum opravy a podpis učiteľa, ktorý opravu vykonal. Nesprávne zapísaný stupeň prospechu môže opraviť iba učiteľ, ktorý klasifikoval žiaka.

Voľné riadky je potrebné prečiarknuť z ľavého horného rohu do pravého dolného rohu.

Samozrejme netreba zabudnúť na dokumentáciu pre projekty Európskej únie. Napríklad Operačný program pre vzdelávanie v ktorého pokynoch sa napr. dočítate, aký font je povolené použiť v texte, aký v nadpisoch, ako môžu vyzerať varianty loga, atď. atď.

Aktualizované 23.8.2018. Niečo chýba, alebo je niečo nesprávne? Napíšte mi